LEGE nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
“3. Gestionarea se realizează prin intermediul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care constituie ansambluri de activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi construit, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale, precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, naţional şi european.”
2.La articolul 9, litera c) va avea următorul cuprins:
“c) gestionarea responsabilă a resurselor naturale, cu protecţia mediului şi a peisajului cultural;”
3.La articolul 9, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
“e) conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale.”
4.Articolul 14 va avea următorul cuprins:
“Art. 14
(1) Activităţile principale de amenajare a teritoriului şi de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu naţional a strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare durabilă în profil spaţial, precum şi urmărirea aplicării acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate.
(2) Politicile de dezvoltare durabilă în profil spaţial prevăzute la alin. (1) se fundamentează pe conceptul strategic de dezvoltare spaţială a României.
(3) În procesul de implementare, conceptul strategic de dezvoltare spaţială a României se va baza pe:
a) un sistem de indicatori pentru fundamentarea procesului de luare a deciziilor;
b) o metodologie de prioritizare a proiectelor.”
5.Articolul 18 va avea următorul cuprins:
“Art. 18
(1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este organul specializat al Guvernului în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, având în această calitate următoarele atribuţii:
a) elaborarea conceptului strategic de dezvoltare spaţială a României;
b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional;
c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional, care fundamentează planurile de dezvoltare regională;
d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;
e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
f) colaborarea cu ministerele, precum şi cu celelalte organe ale administraţiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajării teritoriului şi al urbanismului, a programelor strategice sectoriale;
g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, cu consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi urmărirea modului în care se aplică programele guvernamentale şi liniile directoare în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului la nivel regional, judeţean şi local;
h) avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit competenţelor stabilite prin prezenta lege.
(2) În vederea asigurării coerenţei măsurilor de dezvoltare regională în ansamblul dezvoltării teritoriului naţional, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului:
a) va desemna un reprezentant în Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională;
b) va desemna câte un reprezentant fără drept de vot, care va face parte din consiliile pentru dezvoltare regională;
c) va delega din cadrul structurilor proprii, pentru agenţiile de dezvoltare regională, cel puţin un specialist în amenajarea teritoriului şi urbanism.”
6.Articolul 32 va avea următorul cuprins:
“Art. 32
(1) În cazul în care prin documentaţia înaintată se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă, prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei alte documentaţii de urbanism prin care să se justifice şi să se demonstreze posibilitatea intervenţiei urbanistice solicitate. După aprobarea noii documentaţii de urbanism – Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu – se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.
(2) Noua documentaţie de urbanism, cuprinzând intervenţia solicitată, poate fi aprobată numai după o perioadă de 12 luni de la data aprobării documentaţiei de urbanism iniţiale.
(3) Modificările aduse reglementărilor din Planul urbanistic general asupra procentului de ocupare al terenului (POT) şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei se stabilesc prin Planul urbanistic de detaliu, iar cele aduse regimului de construire, funcţiunii zonei, înălţimii maxime admise, coeficientului de utilizare al terenului (CUT) şi retragerii clădirilor faţă de aliniament se stabilesc prin planurile urbanistice zonale.”
7.La articolul 37, alineatele (1), (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
“Art. 37
(1) În scopul îmbunătăţirii calităţii deciziei referitoare la dezvoltarea spaţială durabilă, în coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarilor de municipii şi oraşe, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă.
(2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism este formată din specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef.
(3) Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi regulamentul de funcţionare se aprobă de consiliul judeţean, consiliul local municipal, orăşenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, pe baza recomandărilor asociaţiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcţiilor, instituţiilor de învăţământ superior şi ale arhitectului-şef.”
8.La articolul 38, alineatele (21) şi (3) vor avea următorul cuprins:
“(21) Registrul Urbaniştilor din România se înfiinţează ca instituţie publică, autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, care se constituie din tarifele de atestare sau de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură, de înscriere în Registrul urbaniştilor şi de exercitare a dreptului de semnătură, precum şi din alte surse legale.
(3) Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură, precum şi Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România se aprobă prin hotărâre a organului de conducere al Registrului Urbaniştilor din România, cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
9.La articolul 46, litera f) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:
“f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;”
10.La articolul 46, după litera h) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
“i) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.”
11.La articolul 46, după litera c) a alineatului (3) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
“d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone.”
12.Articolul 51 va avea următorul cuprins:
“Art. 51
(1) Activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzute în prezenta lege, se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, din bugetul de stat şi din venituri proprii constituite la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în baza art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi, după caz, de persoane juridice şi fizice interesate în dezvoltarea unei localităţi sau a unei zone din cadrul acesteia.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetele anuale fonduri pentru elaborarea sau actualizarea, după caz, a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de urbanism, a hărţilor de risc natural, precum şi a studiilor de fundamentare necesare în vederea elaborării acestora.
(3) În vederea cofinanţării de la bugetul de stat a hărţilor de risc/hazard, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora norme metodologice de cofinanţare a hărţilor de risc/hazard, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.”
13.Articolul 55 va avea următorul cuprins:
“Art. 55
(1) Finanţarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cu caracter deosebit, pentru zone şi localităţi care necesită cercetări şi studii complexe, se face şi din fonduri destinate cercetării, dezvoltării regionale şi altele, în condiţiile stabilite de ministere şi de alţi factori implicaţi.
(2) În cazul documentaţiilor de urbanism aprobate, entitatea achizitoare poate organiza, în condiţiile legii, concurs de soluţii pentru ilustrare urbanistică, deschis specialiştilor din domeniul arhitecturii şi urbanismului, finanţat din aceleaşi fonduri prevăzute la alin. (1).”
14.La articolul 57, literele a) şi b) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:
“a) informarea populaţiei, cel puţin prin afişare la primărie şi anunţ public în presă;
b) consultarea populaţiei, anterior aprobării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;”
15.La articolul 59, litera c) va avea următorul cuprins:
“c) conţinutul documentaţiilor de urbanism care urmează a fi supuse aprobării, precum şi al documentaţiilor aprobate, conform legii.”
16.La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
“(11) În situaţia neactualizării documentaţiilor de urbanism până la expirarea termenelor de valabilitate prevăzute prin hotărârile de aprobare a acestora, se suspendă eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform legii.”
17.Articolul 63 va avea următorul cuprins:
“Art. 63
(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională, disciplinară, administrativă sau penală, după caz, potrivit legii.
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) refuzul instituţiilor publice de a furniza informaţii care, prin natura lor, sunt publice, pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
b) supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentaţii de urbanism incomplete ori care conţine date eronate;
c) avizarea şi aprobarea de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism semnate de alte persoane decât cele stabilite prin lege;
d) neîndeplinirea atribuţiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
e) neluarea măsurilor prevăzute de lege în cazul nerespectării prevederilor din documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.”
18.După articolul 63 se introduc două noi articole, articolele 631 şi 632, cu următorul cuprins:
“Art. 631
Contravenţiile prevăzute la art. 63 alin. (2) se sancţionează astfel:
a) nerespectarea prevederilor lit. a) şi b), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 1.000 lei la 9.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor lit. d) şi e), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.
Art. 632
Contravenţiilor prevăzute la art. 63 alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”
19.Articolul 64 va avea următorul cuprins:
“Art. 64
(1) Faptele de încălcare a prezentei legi se constată de organele de control al activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale consiliilor judeţene şi locale, de reprezentanţi ai instituţiilor publice de specialitate ale autorităţilor centrale implicate în avizare, precum şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii.
(2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate fără avizele prevăzute de reglementările în vigoare sunt nule.”
20.Anexa nr. 1 “Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Competenţe de avizare şi de aprobare a acestora” va avea următorul cuprins:
“ANEXA Nr. 1: CATEGORII DE DOCUMENTAŢII DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM. COMPETENŢE DE AVIZARE ŞI DE APROBARE A ACESTORA

Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
0 1 2 3
A. Amenajarea teritoriului
– Plan de amenajare a teritoriului
1 Naţional Guvernul Parlamentul
2 Zonal
– Regional sau interjudeţean
– Interorăşenesc sau intercomunal
– Frontalier
– Metropolitan, periurban al principalelor municipii şi oraşe – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
– Organisme centrale şi teritoriale interesate – Consiliile judeţene
– Consiliile locale
– Consiliul General al Municipiului Bucureşti
3 Judeţean – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
– Organisme centrale şi teritoriale interesate – Consiliul judeţean
– Consiliul General al Municipiului Bucureşti
B. Urbanism
– Plan urbanistic general şi regulament local aferent acestuia
4 Municipiul Bucureşti – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
– Organisme centrale şi teritoriale interesate – Consiliul General al Municipiului Bucureşti
5 Municipiu – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
– Consiliul judeţean
– Organisme centrale şi teritoriale interesate – Consiliul local al municipiului
6 Oraş – Consiliul judeţean
– Organisme centrale şi locale interesate – Consiliul local al oraşului
7 Comună – Consiliul judeţean
– Organisme centrale şi locale interesate – Consiliul local al comunei
8 Municipii, oraşe şi comune ce includ staţiuni balneare/turistice declarate – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
– Consiliul judeţean
– Organisme centrale şi teritoriale interesate – Consiliul local al municipiului/oraşului/ comunei, după caz
– Plan urbanistic zonal şi regulament local aferent acestuia
9 Zona centrală a municipiului Bucureşti, precum şi alte zone funcţionale de interes – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
– Organisme centrale şi teritoriale interesate – Consiliul General al Municipiului Bucureşti
10 Zona centrală a municipiului şi alte zone funcţionale de interes – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
– Consiliul judeţean
– Organisme centrale şi teritoriale interesate – Consiliile locale municipale
11 Zona centrală a oraşului, satului, precum şi alte zone funcţionale de interes – Consiliul judeţean
– Organisme centrale şi teritoriale interesate – Consiliile locale orăşeneşti sau comunale
12 – Zone protejate ori asupra cărora s-a instituit un tip de restricţie, precum şi cele care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale
– Zone protejate ori asupra cărora s-a instituit un tip de restricţie, precum şi cele care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale, pentru municipiul Bucureşti – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
– Consiliul judeţean
– Organisme centrale şi teritoriale interesate – Consiliile locale
– Consiliul General al Municipiului Bucureşti
– Plan urbanistic de detaliu
13 – Imobile clasate în lista monumentelor istorice şi cele care se amplasează în zone protejate
– Imobile clasate în lista monumentelor istorice şi cele care se amplasează în zone protejate, pentru municipiul Bucureşti – Consiliul judeţean
– Ministerul Culturii şi Cultelor
– Organisme centrale şi teritoriale interesate – Consiliile locale
– Consiliul General al Municipiului Bucureşti
14 Alte imobile – Organisme teritoriale interesate – Consiliile locale
C. Regulament de urbanism
15 Regulament general de urbanism – Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
– Organisme centrale şi teritoriale interesate – Guvernul”
21.La anexa nr. 2 “Definirea termenilor utilizaţi în lege”, după termenul “zonă de protecţie” se introduce un nou termen cu următorul cuprins:
“- Zonă de risc natural – areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime umane.”
Art. II
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. III
La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii organului de conducere al Registrului Urbaniştilor din România pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură, precum şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, Hotărârea Guvernului nr. 1.519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 20 octombrie 2004, se abrogă.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 606 din data de 13 iulie 2006