LEGE nr. 242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, cu următoarele modificări şi completări:

1.La articolul I, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1. În tot cuprinsul actului normativ, denumirea «Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului» se înlocuieşte cu denumirea «Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei», iar denumirea «Ministerul Culturii şi Cultelor» se înlocuieşte cu denumirea «Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional».”

2.La articolul I punctul 3, alineatul (3) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe un concept strategic, precum şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional.”

3.La articolul I punctul 8, după alineatul (4) al articolului 311 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Pentru terenul trecut în intravilan în baza prevederilor Planului urbanistic general nu este necesară scoaterea din circuitul agricol.”

4.La articolul I punctul 9, articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 32

(1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism:

a) să respingă cererea în mod justificat;

b) să solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-şef şi aprobat de primarul localităţii, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, prin care se stabilesc:

1. teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;

2. categoria/categoriile funcţională/funcţionale a/ale dezvoltării şi eventualele servituţi;

3. reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare;

c) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu.

(2) În lipsa existenţei structurilor de specialitate menţionate, avizul de oportunitate va fi emis de structurile responsabile cu urbanismul din cadrul consiliilor judeţene şi aprobat de preşedintele consiliului judeţean.

(3) După aprobarea Planului urbanistic zonal sau, după caz, a Planului urbanistic de detaliu, se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

(4) Noua documentaţie de urbanism, cuprinzând intervenţia solicitată, poate fi aprobată numai după o perioadă de cel puţin 12 luni de la data aprobării documentaţiei de urbanism iniţiale.

(5) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c), se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general:

a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei;

b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări noi numai cu privire la distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei.

(6) Modificarea, prin planuri urbanistice zonale elaborate pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, a reglementărilor aprobate prin Planul urbanistic general sau prin planuri urbanistice zonale trebuie să asigure unitatea, coerenţa şi confortul urban atât ale zonei de studiu, cât şi ale teritoriului învecinat. Dacă modificarea este elaborată pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o singură dată, în acest caz neaplicându-se prevederile alin. (1) lit. b).

(7) În cazul în care, din raţiuni de dezvoltare urbanistică temeinic fundamentate, este necesară depăşirea coeficientului de utilizare a terenului prevăzut la alin. (6), numai din iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale competente se va proceda la elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru o suprafaţă prestabilită. Această zonă poate fi delimitată prin avizul de oportunitate, în funcţie de caracterul omogen al zonei, funcţiune, regim de înălţime şi infrastructura existentă. Finanţarea noii documentaţii de urbanism poate fi făcută din fonduri publice, în condiţiile legii, sau de către persoane fizice ori juridice interesate. Responsabilitatea coordonării realizării documentaţiilor de urbanism şi a conţinutului acestora cade integral în sarcina autorităţii publice locale competente.”

5.La articolul I punctul 10, articolul 351 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 351

(1) În vederea fundamentării deciziilor de avizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului, urbanism şi arhitectură ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei se constituie Comisia Naţională de Dezvoltare Teritorială, organism ştiinţific, consultativ, fără personalitate juridică, formată din funcţionari publici şi specialişti atestaţi în domeniu.

(2) Comisia Naţională de Dezvoltare Teritorială are următoarele atribuţii principale:

a) analizează şi propune spre avizare documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, potrivit legii;

b) susţine elaborarea de programe de pregătire a specialiştilor, precum şi de planuri de învăţământ şi specializare în domeniile conexe.

(3) Componenţa Comisiei şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei.

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi componenţa Comisiei Naţionale de Dezvoltare Teritorială se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei.”

6.La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins:

“101. La articolul 37, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(4) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform competenţelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare pentru Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism.»”

7.La articolul I punctul 16, alineatul (7) al articolului 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(7) În vederea unei utilizări coerente şi raţionale a teritoriului localităţilor, zonele cu coeficienţi de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent.”

8.La articolul I punctul 18, alineatul (5) al articolului 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) Planurile urbanistice zonale pentru zone protejate nu pot fi modificate decât în integralitatea lor, cu excepţia modificărilor făcute în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (5) lit. b) şi alin. (6) şi care nu alterează caracterul general al zonei.”

9.La articolul I punctul 18, alineatul (6) al articolului 47 se abrogă.

10.La articolul I punctul 22, alineatul (3) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Indiferent de iniţiativa sau de sursa de finanţare, autorităţile administraţiei publice locale în competenţa cărora se află elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism sunt responsabile pentru întregul conţinut al reglementărilor adoptate, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel.”

11.La articolul I punctul 25, după litera f) a alineatului (2) al articolului 63 se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), de documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism care conţin date eronate, dacă nu intră sub incidenţa legii penale.”

12.La articolul I punctul 26, litera b) a articolului 631 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“b) de la 1.000 lei la 9.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. c) şi g);”

13.La articolul I, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 281, cu următorul cuprins:

“281. La anexa nr. 1 «Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Competenţe de avizare şi de aprobare a acestora», după numărul curent 21 se introduce un nou număr curent, numărul curent 22, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Categorii de documentaţii

Avizează

Aprobă

«22

Zonal pentru localităţi care cuprind monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei- Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional- organisme centrale şi teritoriale interesate Consiliile judeţene Consiliile locale Consiliul General al Municipiului Bucureşti»

14.La articolul I, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 291, cu următorul cuprins:

“291. La anexa nr. 1 «Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Competenţe de avizare şi de aprobare a acestora», după numărul curent 81 se introduce un nou număr curent, numărul curent 82, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Categorii de documentaţii

Avizează

Aprobă

«82

Municipii, oraşe şi comune ce cuprind monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice şi zonele lor de protecţie – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei- Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional- organisme centrale şi teritoriale interesate Consiliile locale Consiliul General al Municipiului Bucureşti»

15.La articolul I, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 301, cu următorul cuprins:

“301. La anexa nr. 1 «Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Competenţe de avizare şi de aprobare a acestora», după numărul curent 121 se introduce un nou număr curent, numărul curent 122, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Categorii de documentaţii

Avizează

Aprobă

«122

Zone construite protejate ori zone care cuprind monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice şi zonele lor de protecţie – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei- Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional- organisme centrale şi teritoriale interesate Consiliile locale Consiliul General al Municipiului Bucureşti»

16.La articolul I punctul 31 anexa nr. 2 “Definirea termenilor utilizaţi în lege”, expresiile introduse după expresia “Zonă protejată” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“* Indicatori urbanistici – instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după cum urmează:

– coeficient de utilizare a terenului (CUT) – raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie;

– procent de ocupare a terenului (POT) – raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.

Excepţii de calcul al indicatorilor urbanistici POT şi CUT:

– dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;

– dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţii.

* Interdicţie de construire (non aedificandi) – regulă urbanistică potrivit căreia, într-o zonă strict delimitată, din raţiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizaţii de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcţiunea propusă.

* Planificarea teritorială – ansamblul de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura organizarea raţională a teritoriului, la diferite scări (regională, naţională, transnaţională), protecţia mediului şi atingerea obiectivelor economice şi sociale, prin coordonarea politicilor sectoriale din perspectiva impactului lor asupra teritoriului. Planificarea teritorială cuprinde strategii, politici şi programe sectoriale, precum şi documentaţii specifice integrate, în scopul dezvoltării echilibrate şi durabile, şi prevede obiective, etape de realizare şi resurse financiare necesare.

* Unitate teritorială de referinţă (UTR) – subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, refacerea ori dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi necesară pentru: agregarea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire, determinarea caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistică omogenă. UTR, având de regulă suprafaţa de 1-20 ha şi în mod excepţional până la 100 ha, se delimitează pe limitele de proprietate, în funcţie de unele dintre următoarele caracteristici, după caz:

– relief şi peisaj cu caracteristici similare;

– evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă;

– populaţie cu structură omogenă;

– sistem parcelar şi mod de construire omogene;

– folosinţe de aceeaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor;

– regim juridic al imobilelor similar; reglementări urbanistice omogene referitoare la destinaţia terenurilor şi la indicatorii urbanistici.

În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafeţe întinse, mai multe UTR alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referinţă (MUTR).

* Zonă funcţională de interes – zonă funcţională cu rol important din punct de vedere urbanistic în evoluţia localităţii. Zona funcţională de interes se stabileşte de structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef şi se aprobă de consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.

* Zonă protejată – suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanţă, funcţionalitate, înălţime şi volumetrie, în scopul ocrotirii sănătăţii publice, a mediului şi patrimoniului natural şi construit.”

17.Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. III

Metodologia de participare a publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzută la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, în termen de 30 de zile de la aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe.”

18.Articolul IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. IV

Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism elaborate în baza unui certificat de urbanism emis înainte de 29 august 2008 sau care au solicitare de aviz al comisiei tehnice de urbanism a autorităţii publice locale competente se vor face în condiţiile prevederilor legale aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009.”

Art. II

În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei va elabora norme de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. Normele de aplicare se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

DANIELA POPA

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 460 din data de 3 iulie 2009