Fondurile nerambursabile se acorda pentru protejarea, prin intretinere, restaurare si modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, asezaminte monahale inclusiv a asezamintelor culturale – camine culturale. Investitiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local si vor ajuta la stimularea dezvoltarii mediului de afaceri local.

Astfel, se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru sprijinirea conservarii patrimoniului local si a traditiilor are drept scop stimularea activitatilor de turism rural, precum si mentinerea traditiilor si a mostenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale.

Beneficiarii eligibili sunt:

  • Comunele, conform legislatiei nationale in vigoare
  • ONG-uri, conform legislatiei nationale in vigoare
  • Unitati de cult, conform legislatiei in vigoare
  • Persoane fizice autorizate / societati comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B.

Spatiul rural eligibil in acceptiunea acestei masuri, cuprinde totalitatea comunelor ca unitati administrativ teritoriale impreuna cu satele componente.

Satele apartinatoare de orase nu sunt eligibile.

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de catre beneficiarul finantarii.

Cheltuieli eligibile

  • restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B;
  • restaurarea, conservarea si / sau dotarea asezamintelor monahale ce au in componenta monumente istorice de clasa B si constructia, extinderea si /sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B;
  • modernizarea, renovarea si / sau dotarea caminelor culturale.

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie de bunuri.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate iinaintea aprobarii finantarii,  sunt eligibile daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020;
b) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic , document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii ‐ montaj.

Cheltuielile de consiliere si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consiliere pentru intocmirea dosarului cererii de finantare, care se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

Studiile de Fezabilitate si / sau Documentatiile de Avizare a Lucrarilor de Interventie, aferente cererilor de finantare depuse de solicitantii publici pentru masuri / sub-masuri din PNDR 2014-2020, trebuie intocmite potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 28/2008.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei Sub-Masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit si nu va depasi 500.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit si nu va depasi 200.000 euro.

Pentru proiectele care vizeaza investitii in caminele culturale, sprijinul public nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de profit si nu va depasi 200.000 euro;
80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit si nu va depasi 200.000 euro euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de profit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de catre un beneficiar nu va depasi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Pentru proiectele generatoare de profit, inclusiv pentru cele care vizeaza investitii in camine culturale  se va aplica Schema 7.6 – Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservarii patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale conform – R (UE) nr. 1407/2013 – de minimis.