Prin aceasta sub-masura de finantare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru activitati care nu vizeaza domeniul agriculturii insa care conduc la dezvoltarea economica a zonelor rurale.

Beneficiari eligibili

 • micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente în spațiul rural
 • micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou-înființate în spațiul rural, care fac dovada cofinanțării
 • fermelor care își diversifică activitatea de bază, agricolă, prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabilă în categoria micro-întreprinderilor sau a întreprinderilor mici.

Domenii de activitate eligibile

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole proprii, cum ar fi: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
 • Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)Chiojdu_-varianta_finala-versiunea_3(Recovery).rvt_2014-Jul-09_11-40-16AM-000_Pensiune
 • Investiții pentru prestarea de servicii, de exemplu: servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Investitii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;
 • Producere de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării.

Cheltuieli eligibile

 • Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
 • Achiziţionarea inclusiv în leasing de noi utilaje, instalaţii și echipamente, costuri de instalare;
 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Condiții

 • Activitatea micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici, din spațiul rural va fi desfășurată în spațiul rural și cel putin 80% din noii angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spatiul rural;
 • Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
 • Locurile de muncă pentru noii angajati să fie prevăzute cu normă întreagă;
 • Solicitantul să demonstreze viabilitatea economică a investiției;
 • Intreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu legislația în vigoare;

Sprijin public nerambursabil prin Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. Valoarea sprijinului public nerambursabil va fi de 90%.