Solicitanti eligibili:

1) Forma de constituire a solicitantului :

-agenti economici care se încadreaza într-una din urmatoarele categorii:

  • microintreprinderi
  • intreprinderi mici si mijlocii
  • intreprinderi mari cu mai putin de 750 de angajati sau o cifra de afaceri mai mica de 200 milioane de EURO

Asociatii profesionale, Organizatii de producatori, Persoane fizice autorizate, (Proprietarii ambarcatiunilor de pescuit comercial), care practica pescuitul comercial.

2) Solicitantul NU se încadreaza în una din situatiile de mai jos :
-este în stare de insolventa;
-nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Romania;
-este declarat într-o situatie grava de încalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice.

3) Reprezentantul legal al solicitantului NU se afla într-una din situatiile de mai jos :
-a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata împotriva carei nu se poate face recurs ( res judicata) ;
-a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.
4) Solicitantul de proiect are capacitatea financiara si administrativa de a gestiona proiectul :
Solicitantul are resurse materiale si umane suficiente necesare implementarii proiectului
Solicitantul are capacitatea de a asigura contribu?ie proprie, de finantare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului si a eventualelor cheltuieli suplimentare, precum si de finantare a cheltuielilor necesare derularii proiectului pâna la rambursarea sumelor solicitate.

Intensitatea sprijinului nerambursabil

– Cuantumul maxim al sprijinului FEP este de 60% din valoarea eligibila a proiectului, 40% fiind sustinut de catre agentul economic.
– Sunt eligibile cheltuielile cu consultanta, realizarea planului de afaceri si studiului de fezabilitate, proiectarea realizare inainte de depunerea cererii de finantare, cu conditia ca valoarea acestora sa nu depaseasca 12% din valoarea proiectului
FEP nu acorda plati în avans, doar ramburseaza cheltuielile eligibile deja facute. Rambursarea fiecarei transe de plata se realizeaza în maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrarii Cererii de Plata.
– Proiectul tehnic poate fi depuns pana la 4 luni de la aprobarea cererii de finantare.
– Valoarea investitiei poate fi structurata in maxim 3 transe.
– Solicitantul poare sa deruleze simultan doua proiecte dar pe masuri diferite.
NU exista o limita a plafonului maxim al sprijinului public nerambursabil.

Lista cheltuielilor eligibile

Masura 2.1. Investitii productive în acvacultura

-modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii în refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare,
-construirea si modernizarea statiilor de reproducere
-construirea de noi ferme de dimensiuni micro si mici pentru practicarea acvaculturii semi-intensive si intensive.
-diversificarea produselor obtinute prin acvacultura în concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi: pesti (sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc.
-tehnologii noi si know-how
-construirea de micro-unitati de procesare primara
-capacitati de depozitarea a pestelui si a subproduselor din peste
-construirea sau amenajarea unui centru de vânzare directa numai în interiorul fermei de acvacultura
-achizitionarea de masini specifice pentru transportul pestelui în stare vie (viviere)
-achizitionarea de plase, garduri si alte tipuri de echipamente pentru protectia împotriva pradatorilor
-echipamente de pescuit – unelte, instalatii si ambarcatiuni
-achizitionarea de echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si securitatea lucratorilor din acvacultura

Masura 2.5 : Pescuitul în apele interioare

-Investitiile efectuate cu titlu de modernizare cuprind :
-Echipamente pentru îmbunatatirea sigurantei la bord
-Înlocuire motor, cu respectarea condi?iilor de eligibilitate
-Echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de munca
-Echipamente pentru îmbunatatirea conditiilor de igiena
-Echipamente pentru îmbunatatirea calitatii produsului,
-Echipamente pentru îmbunatatirea eficientei energetice
-Echipamente pentru îmbunatatirea selectivitatii
-Echipamente pentru testarea unor noi metode tehnice
-Echipamente pentru reducerea impactului asupra speciilor necomerciale
-Echipamente pentru reducerea impactului asupra ecosistemelor
-Echipamente pentru protectia capturilor si a uneltelor si sculelor de pescuit fata de pradatori
-Investitii pentru construirea de pontoane, cheiuri de acostare
-Investitii pentru achizitionarea masinilor de gheata mobile
-Investitii pentru depozitarea capturilor
-Investitii pentru centre de livrare a pestelui

Aceste investitii se vor referi la îmbunatatiri ale sigurantei la bord, ale conditiilor de munca, igiena, calitatea produselor, eficienta energetica si selectivitatea, cu conditia sa nu mareasca capacitatea navelor de a captura peste.

Masura 2. 6 : Investitii în prelucrare si comercializare

-Construirea de noi unitati de procesare
-Extinderea si modernizarea unitatilor existente
-Echipamente noi si moderne pentru procesarea produselor si a sub-produselor
-Tehnologii noi si metode de producsie inovatoare
-Masini specializate pentru transportul materiei prime si a produselor procesate în scopul sigurantei alimentare si a calitatii produselor
-Echipamente capabile sa îmbunatateasca calitatea, siguranta si trasabilitatea produselor
-Depozite frig pentru materia prima si depozitarea produselor si sub-produselor din peste
-Capacitati de depozitarea a pestelui si a subproduselor din peste
-Echipamente pentru îmbunatatirea sigurantei si a conditiilor de munca
-Infrastructura si echipamente care vor reduce impactul negativ asupra mediului (in special prin îmbunatatirea folosirii sub-produselor si a reziduurilor)
-Calculatoare si software pentru managementul unitatilor de procesare si comercializare

Lista cheltuielilor neeligibile

-cresterea capacitatii de pescuit a ambarcatiunilor;
-furtul, pierderea, confiscarea sau disparitia navei/ambarcatiunii de pescuit;
-impozite, taxe vamale si taxe de import;
-costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie; vcomisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
-costurile generale ale unui proiect, precum plata arhitectilor, a inginerilor si a consultantilor, taxe legale, costuri aferente studiilor de fezabilitate pentru implementarea proiectului si costurile pentru achizitii de patente si licente direct legate de proiect, direct legate de masura, care depstesc 12% din costul total;
-cheltuiala legata de proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant înainte de încheierea proiectului, fara ca sumele respective sa fi fost deduse din costurile eligibile;
-costuri promotionale, altele decât cele legate de publicitatea contributiei FEP în proiect;
-achizitionarea de mijloace de transport nespecifice;
-costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro FEP;
-TVA.

Activitati eligibile

infiintare ferme piscicoleacvacultura: sturioni, crap, pastravi, somn, salau,stiuca
infiintare unitati de ambare si procesare produse din peste
activitati de marketing pentru produsele obtinute din pescuit si acvacultura