Solicitanti eligibili:

1) Forma de constituire a solicitantului :

-agenti economici care se încadreaza într-una din urmatoarele categorii:

  • microintreprinderi
  • intreprinderi mici si mijlocii
  • intreprinderi mari cu mai putin de 750 de angajati sau o cifra de afaceri mai mica de 200 milioane de EURO

Asociatii profesionale, Organizatii de producatori, Persoane fizice autorizate, (Proprietarii ambarcatiunilor de pescuit comercial), care practica pescuitul comercial.

2) Solicitantul NU se încadreaza în una din situatiile de mai jos :
-este în stare de insolventa;
-nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Romania;
-este declarat într-o situatie grava de încalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice.

3) Reprezentantul legal al solicitantului NU se afla într-una din situatiile de mai jos :
-a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata împotriva carei nu se poate face recurs ( res judicata) ;
-a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene.
4) Solicitantul de proiect are capacitatea financiara si administrativa de a gestiona proiectul :
Solicitantul are resurse materiale si umane suficiente necesare implementarii proiectului
Solicitantul are capacitatea de a asigura contribu?ie proprie, de finantare a cheltuielilor neeligibile ale proiectului si a eventualelor cheltuieli suplimentare, precum si de finantare a cheltuielilor necesare derularii proiectului pâna la rambursarea sumelor solicitate.

Intensitatea sprijinului nerambursabil

– Cuantumul maxim al sprijinului FEP este de 60% din valoarea eligibila a proiectului, 40% fiind sustinut de catre agentul economic.
– Sunt eligibile cheltuielile cu consultanta, realizarea planului de afaceri si studiului de fezabilitate, proiectarea realizare inainte de depunerea cererii de finantare, cu conditia ca valoarea acestora sa nu depaseasca 12% din valoarea proiectului
FEP nu acorda plati în avans, doar ramburseaza cheltuielile eligibile deja facute. Rambursarea fiecarei transe de plata se realizeaza în maxim 90 de zile calendaristice de la data înregistrarii Cererii de Plata.
– Proiectul tehnic poate fi depuns pana la 4 luni de la aprobarea cererii de finantare.
– Valoarea investitiei poate fi structurata in maxim 3 transe.
– Solicitantul poare sa deruleze simultan doua proiecte