Obiectivele operaţionale se refera la:

1. Crearea de micro-intreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural;

2. Incurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;

3. Incurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;

4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

 

ACTIVITĂŢI SPRIJINITE:

În cadrul Măsurii 312 se pot realiza următoarele tipuri de investiţii:

 • Investiţii în activitaţi non-agricole productive cum ar fi:
  • Industria uşoara (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);
  • În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă);
  • Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

 

Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi).

FINANŢARE:

Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depaşi:

 • 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
 • 100.000 Euro/ proiect pentru micro-intreprinderile care işi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;
 • 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-intreprinderi

 

BENEFICIARI ELIGIBILI:

 • Micro-intreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei)

Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) – care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată  şi să funcţioneze ca microintreprinderi, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de finantare.